Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Forretningsorden

Forretningsorden for forældrebestyrelsen ved dagplejen i Ikast-Brande kommune

  
§1.
Efter nyvalg indkalder institutionens leder inden 14 dage til et konstituerende møde
 
På dette første møde konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand.
 
Formandens navn, adresse og telefonnummer meddeles daginstitutionsafdelingen.
 
Bestyrelsens arbejde ledes og fordeles af formanden, ved dennes forfald af næstformanden.
 
Bestyrelsesmedlemmerne er underlagt tavshedspligt. Medlemmer af bestyrelsen underskriver en formular der bekræfter at de er orienteret om dette.
 
 
 
§2.
Bestyrelsen skal holde mindst 4 møder årligt, hertil kommer dialogmøder m.m.
 
Lederen udsender i samråd med formanden en indkaldelse til møderne med mindst 8 dages varsel. Punkter der ønskes sat på dagsordenen skal være formand eller leder i hænde senest 14 dage før mødet afholdes.
 
To bestyrelsesmedlemmer har ret til at forlange indkaldelse til ekstraordinært bestyrelsesmøde.
 
Mødedatoerne fastsættes fra gang til gang og skal fremgå af referatet.
 
 
 
§3
Dagplejens leder deltager i, og er sekretær ved møderne.
 
Suppleanter for bestyrelsens medlemmer har ret til at overvære møderne, men har ikke stemmeret.
 
Bestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Der kan dog indbydes andre til at deltage i møderne.
 
 
 
§4.
Bestyrelsen udøver sin virksomhed ved møder, det vil sige, at der kun kan træffes beslutninger og handles på bestyrelsens vegne i bestyrelsens møder.
 
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 
Hvis et enkelt medlem ønsker det, skal afstemning foregå skriftligt.
 
Halvdelen af bestyrelsen skal være til stede for at bestyrelsen er beslutningsdygtig.
 
I særligt hastende sager kan formanden træffe beslutning på forældrebestyrelsens vegne. Formandens beslutning skal godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde.
 
Sekretæren udarbejder et referat fra møderne, der godkendes på mødet, eller underskrives på det efterfølgende møde.
 
Et hvert bestyrelsesmedlem kan forlange sin afvigende mening tilført referatet.
 
Referat fra bestyrelsesmøderne er tilgængeligt for interesserede på dagplejens hjemmeside.
 
 
 
§5.
Dagplejelederne har ansvar for at forældrebestyrelsens beslutninger realiseres.
 
Dagplejelederen informerer i et nyhedsbrev alle forældre om væsentlige punkter fra bestyrelsesmøderne.
 
Dagplejelederne er ansvarlig for, at bestyrelsen er orienteret om alle væsentlige forhold i dagplejen.
 
I tilfælde af uenighed mellem bestyrelsen og lederen, er det formandens opgave at oplyse daginstitutionschefen om dette.
 
 
 
§6.
Styrelsesvedtægten gennemgås og drøftes på det første ordinære møde efter nyvalg.
 
 
 
Vedtaget på bestyrelsesmødet den 31.03.2011
 

Dagplejen ved Ikast-Brande Kommune
Bellisvej 2  -  8766 Nørre Snede
Telefon: 9960 5450
Mail: dagpleje@ikast-brande.dk